ΦΕΚ: 2687/1-6-2022 τΒ Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2. του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α’ 6)

Δείτε το ΦΕΚ: