ΦΕΚ 2673/31.5.2022 τΒ΄ Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής συνταγογράφησης ανασφάλιστων με ισχύ από 1-7-2022

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 30268/30-5-2022

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄238), ως αυτή είχε μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), που τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ.16988/22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/29-04-2022 (B΄ 2133) αποφάσεις Υπουργού Υγείας.

 

Παράθεση αποσπάσματος:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν μόνο οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51),εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή/και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων:

α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.

β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.

γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» (Β΄ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΟΠΥΥ του 2019 ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ), καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και

δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες.

Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς.

 

  1. Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο δέκατο έκτο της από 1ης Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄177) και στο άρθρο 90 ν. 4600/2019 από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%. Παραμένει σε ισχύ η θεσμοθετημένη συμμετοχή ασθενούς των παραπάνω σκευασμάτων όταν η συνταγογράφησή τους πραγματοποιείται από ιατρούς της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021.

 

  1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 01.07.2022.

 

Για την ίδια ως άνω ημερομηνία, 01.07.2022, μετατίθεται συνολικά η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………