ΦΕΚ 2414-16/5/2022-τ. Β΄: Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ (& προϋποθέσεις απαλλαγής υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου)