ΦΕΚ: 2414/16-5-2-2022 τβ Υπ. Απόφαση: Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Δείτε το ΦΕΚ:

Αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.27374/13-5-2022
Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: