ΦΕΚ 2247/18-8-2014 τ.Β΄ Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του πο− σού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5  του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Αριθμ. Υ9/οικ.70522
Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)