ΦΕΚ 2/4-1-2022 τ.Β΄ Ανώτατες τιμές Rapid και PCR από 6/1/2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 657
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.