ΦΕΚ 1708/6-5-2020 τ.Β΄ Τροποποίηση και συμπλήρωση ΥΑ σχετικά με διαδικασία προκήρυξης θέσεων ΕΣΥ & καθορισμού κριτηρίων επιλογής

ΦΕΚ 1708/6-5-2020 τ.Β΄

  1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
  2. Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής yποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Δείτε το ΦΕΚ