ΦΕΚ 1678/23-4-2021 τ.Β Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας έως 10-5-2021 & Τροποποίηση αυτής

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044
Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

24/4/2021

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678) .