ΦΕΚ 1607/5.4.2022 τΒ΄ Τροποποίηση (1η) και συμπλήρωση ΚΥΑ «Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 5117).

Τροποποίηση (1η) και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767/29-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 5117).