ΦΕΚ 157 τ.Β΄ 25-1-2017 Ειδικός κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 3850_2010 εχόντων δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 3850_2010 για ειδικό κατάλογο ιατρών εχόντων δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

 

Απόσπασμα της Απόφασης σχετικό με προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών:

Άρθρο 6

Προθεσμίες και τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών στον Ειδικό Κατάλογο

1. Οι ιατροί του άρθρου 2 παρ. 1 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ειδικό Κατάλογο πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

α) Αίτηση, υπόδειγμα της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται:
i) ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι απολύτως ακριβή,
ii) ότι ο ιατρός είχε ενεργό σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009.

γ) Πρόσφατη (εκδοθείσα το τελευταίο τρίμηνο) βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

δ) Ακριβές αντίγραφο σύμβασης/εων με επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (βιβλίο υποδείξεων θεωρημένο από το ΣΕΠΕ, φορολογικά στοιχεία όπως δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, Έντυπο Ε3, κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει:
i) απασχόληση σε καθήκοντα ιατρού εργασίας πριν από την 9η Αυγούστου 2005,
ii) ενεργός σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009.

ε) Σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα εάν υφίσταται (άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 3996/2011).

2. Οι ιατροί που δεν κατέχουν τίτλο ειδικότητας πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, αντίστοιχα έγγραφα (ακριβή αντίγραφα σύμβασης/εων ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) με τα οποία θα αποδεικνύεται η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

3. Η υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία θα γίνεται μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου (Σταδίου 29, 1ος όροφος) με απευθείας κατάθεση ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Δείτε όλο το ΦΕΚ: ΦΕΚ 157 τΒ 25-1-2017 Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 Ν 3850_2010