ΦΕΚ 1556/8-5-2018 τ.Β΄-Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοση- λείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1556_8-5-2018 τΒ΄ Κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές ΜΗΝ οφθαλμολογίας και πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής.