ΦΕΚ 1424/24.3.2022 τ.Β΄ Τροποποίηση YA για μετάθεση έναρξης ισχύος διαδικασίας συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους από 1/5/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.81828/30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β’ 6328), ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.4763/28-01-2022 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (Β’ 299) και την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 899).