ΦΕΚ 1177/6-7-2020 τ.Β΄ Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης & λειτουργίας κινητών ομάδων υγείας ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού λόγω κορωνοϊού

ΦΕΚ 1177/6-7-2020 τ.Β΄ “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19”

ΦΕΚ 1296/10-4-2020 τ.Β  Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με τίτλο “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19”.