ΦΕΚ 1157, 1158, 1159, 1160/3-4-2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής άρθρων 1 & 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄),

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Δείτε τα φεκ: