ΦΕΚ 1079/10.3.2022 τΒ Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της ΚΥΑ (Β’ 2315) ΚΥΑ με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (Β’ 4898)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.320
Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).