Ν. 4690 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ. Α΄) – Κύρωση των α) από 13.4.2020 ΠΝΠ. & β) από 1.5.2020 ΠΝΠ και άλλες διατάξεις (απαλλαγή υπηρεσίας υπαίθρου, επαναφορά τεκμηρίου αθωότητας ιατρών κλπ)

Ν. 4690 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ. Α΄) – Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”(Α΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

Ενδεικτικά άρθρα εκτός ΠΝΠ:

Άρθρο 47 Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου. (αφορά σε ιατρούς που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006)

Άρθρο 49 Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 54 Σύσταση θέσεων ΜΕΘ

Άρθρο 61 Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος (αντικατάσταση άρθρων Ν 4600/2019)