Υ.Α.: Κατάρτιση & τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών

Δείτε την Υ.Α. : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5