ΥΥΚΑ σχετικά με αναγνώριση χρόνου άσκησης στις ΗΠΑ για απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή πιστοποιητικού εξειδίκευσης σε ειδικότητες ή εξειδικεύσεις μη θεσμοθετημένες στην Ελλάδα

Δείτε το έγγραφο: ΥΥΚΑ -Αναγνώριση χρόνου άσκησης στις ΗΠΑ για ειδικότητα ή εξειδίκευση μη θεσμοθετημένες στην Ελλάδα