ΥΥΚΑ: Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω – Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.