ΦΕΚ 2636/18-6-2019 τ. Β΄: Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 Υ.Α. «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β’3958).

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2363_18-6-2019 τΒ΄ Τροποποίηση και αντικατάσταση άρθρου 1α ΥΑ για απόκτηση ιατρικής εξειδίκευσης

Διόρθωση σφαλμάτων – σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 3065-31.7.2019 τ.Β΄