Υπ .Υγείας: Εφαρμογή του άρθρου 47 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις του ν. 4600/2019 για ιδιωτικές κλινικές

Εγκύκλιος Υπ .Υγείας: Εφαρμογή του άρθρου 47 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις του ν. 4600_2019 για ιδιωτικές κλινικές ΑΔΑ Ψ4Γ3465ΦΥΟ-6ΣΨ