Υπ. Υγείας: Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ Ω5ΧΖ465ΦΥΟ-ΨΜΙ – Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολή δικαιολογητικών