Υπ. Εσωτερικών – ΚΥΑ: Δικαίωμα απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ΚΥΑ:

ΑΔΑ ΩΥ88465ΧΘ7-Ω05-ΚΥΑ