Υπ. Εργασίας: Εγκύκλιος για προαιρετική επικουρική ασφάλιση υγειονομικών από 1/1/2021

Υπ. Εργασίας: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4670/2020 (Α΄43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 ν.4387/2016»

(προαιρετική επικουρική ασφάλιση υγειονομικών) ΑΔΑ: Ω0ΨΘ46ΜΤΛΚ-ΩΕΧ