Υπουργική Απόφαση με τα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ για το 2019 (ΦΕΚ 4870 τ.Β΄ 30/12/19).

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους
2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την
παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ-
μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλη-
μένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/
προμηθευτές.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: ΦΕΚ – όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ 2019