Υπουργείο Εργασίας: Εγκύκλιος με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» (παράλληλη ασφάλιση) και λοιπές εγκύκλιοι νέου ασφαλιστικού

Δείτε το νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τΑ΄) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Δείτε τις εγκυκλίους:

Υπ. Εργασίας – Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387_2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) Υπολογισμός μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών – εργοδοτών ΑΔΑ ΩΦΠΟ465Θ1Ω-594

Υπ. Εργασίας – Εγκύκλιος: Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387_2016″ ΑΔΑ Ω8ΑΑ465Θ1Ω-7ΤΕ 

Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος – Ρυθμίσεις των άρθ 74 έως 79 και 84 του ν.4387_2016 (Α΄85) – Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών- Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ΑΔΑ 7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2

Υπουργ. Εργασίας Εγκύκλιος σχετική με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης ΑΔΑ ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0 – 30-6-2016

Υπ. Εργασίας Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387_2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – ΑΔΑ 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ

Υπ Εργασίας Εγκύκλιος – Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387_2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ 73ΜΓ465Θ1Ω-9Α2

Υπ Εργασίας Εγκύκλιος – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.43872016» ΑΔΑ ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ

Υπ Εργασίας Εγκύκλιος -Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387_2016 ΑΔΑ 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ –

Υπ Εργασίας Εγκύκλιος – Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4387_2016 (Α 85) ΑΔΑ 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ

Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος – Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387-2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083887 (ΦΕΚ Β 1605_2016) ΑΔΑ 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9

Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387_2016 -ΑΔΑ ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Υπ. Εργασίας – Εγκύκλιος- Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387_2016 (A 85) Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

Υπ Εργασίας- Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387_2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών

Υπ. Εργασίας Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 – ΑΔΑ ΨΞΠΙ465Θ1Ω-ΡΘΛ

Υπ Εργασίας- Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – ΑΔΑ ΨΝΧ6465Θ1Ω-Ζ46

Υπ. Εργασίας Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387_2016 (Α, 85). – ΕΤΑΑ-7Χ78465Θ1Ω-1Λ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπ. Εργασίας ΑΔΑ 7ΔΓΟ465Θ1Ω-ΝΙΒ – Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 43872016 – (Μπλοκάκια)

ΕΦΚΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 87160_20_1_2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 87160_20_1_2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελ Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01012017- παραδείγματα

ΕΦΚΑ Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων από 1-1-2017 ΑΔΑ 7Τ6Ν465ΧΠΙ-Ρ9Ρ

Υπ Εργασίας Εγκύκλιος – Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387_2016 – Μπλοκάκια ΝΕΑ – ΑΔΑ ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ (7-2-2017) – Μπλοκάκια ΝΕΑ

Υπουργείο Εργασίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΦΚΑ 31-3-2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση (διευκρινιστική) 15-6-2017

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας: “Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461_2017 (Α΄ 38).» – Σχετικά με Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ 7-8-2017

Δείτε την Υπ. Απόφαση:

ΦΕΚ 4330/30-12-2016 τΒ – Υ.Α. Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών από 1-1-2017