Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851 Β 25/11/2010), περί της ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων

Δείτε την ΚΥΑ