Τροποποίηση της Α2δ_Γ.Ποικ.42968_9-6-2016 Υπ Απ Καθορισμός Νοσοκ άγονων,προβλημ και νησιωτικών περιοχών για υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες Παθολογίας και Χειρουργιή ΑΔΑ ΨΩΘΟ465ΦΥΟ-Ο4Ξ

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: ΑΔΑ: ΨΩΘΟ465ΦΥΟ-Ο4Ξ – Τροποποίηση της αριθμ.Α2δ/Γ.Ποικ.42968/9-6-2016 Υπουργικής απόφασης” Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων,προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτηση για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργιής” ( ΦΕΚ 1776 Β)

 

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2464 β_10-8-2016 Υπ Αποφάσεις Υπουργείου Υγείας σχετικά με λήψη ειδικότητας