Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ_Γ.Π9106_5-2-2016 Υπ.Απ. Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας ΦΕΚ 314 Β ΑΔΑ ΩΩΣΣ465ΦΥΟ-ΡΤ5 –

Δείτε την Υπ. Απόφαση: Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ_Γ.Π9106_5-2-2016 Υπ.Απ. Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας ΦΕΚ 314 Β ΑΔΑ ΩΩΣΣ465ΦΥΟ-ΡΤ5 –

 

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2464 β_10-8-2016 Υπ Αποφάσεις Υπουργείου Υγείας σχετικά με λήψη ειδικότητας