Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ (ΦΕΚ 2308_27-8-2014  τ.Β΄)

ΦΕΚ 2308_27-8-2014 Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ