Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΦΕΚ 1804 τ.Β΄/2-7-2014)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1804_2-7-2014 Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών ΜΗΝ