Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ 33/Α` 4.3.2024) / Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών ΕΣΥ

Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ 33/Α` 4.3.2024)

Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015