Ν.4865 (ΦΕΚ 238/4.12.2021 τΑ΄) Σύσταση και οργάνωση Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Νόμος 4865/2021

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
…………………..
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Άρθρο 24 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
Άρθρο 25 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021
Άρθρο 26 Προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015
Άρθρο 28 Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 29 Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της πνευμονολογίας – φυματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και
αναισθησιολογίας
Άρθρο 30 Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα – Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 38 του ν. 2519/1997
Άρθρο 31 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 32 Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 33 Παράταση Συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Άρθρο 34 Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 29 τον ν. 4816/2021
Άρθρο 35 Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001
Άρθρο 36 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών
Άρθρο 37 Συμπλήρωση των επιπέδων ετήσιων προϋπολογισμών φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017
Άρθρο 38 Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – Τροποποίη-
ση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016
Άρθρο 39 Συμμετοχή των δικαιούχων περίθαλψης στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 1902/1990
Άρθρο 40 Αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013
Άρθρο 41 Σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων και καθορισμός κριτηρίων διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων – Τροποποίηση των
παρ. 3 και 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 42 Πλήρης ένταξη της συνταγογράφησης αντιρετροϊκών φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA ή άλλων
εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης στο καθεστώς του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.)
Άρθρο 43 Αναδοχή και υιοθεσία από πάσχοντες από HIV λοίμωξη και ηπατίτιδα Β – Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του ν. 4538/2018
……