Ν. 4850 (ΦΕΚ 208/5-11-2021 τΑ’) Kεφάλαιο A’: Eπείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και την κοινωνική προστασία

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΜΕΡΟΣ E’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76 Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
Άρθρο 77 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
Άρθρο 78 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Άρθρο 79 Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
Άρθρο 80 Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Άρθρο 81 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Άρθρο 82 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 83 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 84 Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
Άρθρο 85 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 86 Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
Άρθρο 87 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 88 Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
Άρθρο 89 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/
2021
Άρθρο 90 Αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90
Άρθρο 92 Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία
Άρθρο 93 Διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων
Άρθρο 94 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021