Ν 4825 (ΦΕΚ 157/4-9-2021 τΑ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825/4-9-2021
Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες
επείγουσες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 50 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 51 Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 52 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής
θεραπείας στο Δημόσιο
Άρθρο 54 Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων
ατόμων – Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Άρθρο 55 Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης
Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021
Άρθρο 57 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4782/2021 – Τροποποίηση του άρθρου 142
του ν. 4782/2021
Άρθρο 58 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση
ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020