Ν. 4821 (ΦΕΚ 134/31-7-2021 τΑ΄) Άρθρα 85 – 97 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής γραμματείας πολίτικης προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού covid-19

Ν. 4821 (ΦΕΚ 134/31-7-2021 τΑ΄) Άρθρα 85 – 97 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής γραμματείας πολίτικης προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού covid-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών
Άρθρο 86 Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ Άρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Άρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
Άρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021
Άρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Άρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019
Άρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955
Άρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.
Άρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)
Άρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων