Ν 4812 (ΦΕΚ 110/30-6-2021 τΑ) Κύρωση τροποποίησης σύμβασης Δημοσίου με Ίδρυμα Νιάρχος – ρυθμίσεις αντιμετώπισης πανδημίας κλπ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812/2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο τρίτο
Εξέταση αιτημάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τέταρτο
Ίδρυση φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από κοινωφελή ιδρύματα – Αντικατάσταση του άρθρου 16 του ν. 3209/2003
Άρθρο πέμπτο
Ηλεκτρονικό Αρχείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΒΙ – Αντικατάσταση του άρθρου 13Α του ν. 3370/2005
Άρθρο έκτο
Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης – Τροποποίηση των παρ. 16, 19 και 20 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 58 του ν. 4690/2020 και παράταση ισχύος της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
Άρθρο έβδομο
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο όγδοο
Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Αντικατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018
Άρθρο ένατο
Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο ενδέκατο
Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών

Άρθρο δωδέκατο
Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
Άρθρο δέκατο τρίτο
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. των Υ.Πε. και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021
Άρθρο δέκατο έκτο
Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 90 του ν. 4745/2020
Άρθρο δέκατο ένατο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο εικοστό
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο εικοστό πρώτο
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο εικοστό τρίτο
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο εικοστό έκτο
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο εικοστό όγδοο
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο εικοστό ένατο
Παράταση συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο τριακοστό
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο τριακοστό έκτο
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο τριακοστό ένατο
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο τεσσαρακοστό
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥe-dapy

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στο ΙΦΕΤ
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας σε νοσοκομεία – Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
Άρθρο εξηκοστό
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Κατ’ οίκον εμβολιασμός
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Ενίσχυση του Προγράμματος Γαλάζια Ελευθερία – Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2022 για τις ανάγκες της Χώρας
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Οργανωτικά Θέματα ΕΟΠΥΥ
Άρθρο εβδομηκοστό
Διατάξεις ελέγχου συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4472/2017
Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του ΕΟΠΥΥ – Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο
Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013
Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο
Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ – Αντικατάσταση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4737/2000
Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο
Μεταφορές βαρέων ασθενών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο εβδομηκοστό έκτο
Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο εβδομηκοστό έβδομο
Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. – Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν. 4600/2019
Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο
Ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό

Άρθρο εβδομηκοστό ένατο
Ασυμβίβαστο μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικών Συλλόγων και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο ογδοηκοστό
Ειδικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιδιωτικών φαρμακείων
Άρθρο ογδοηκοστό πρώτο
Δαπάνες του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Υ.Πε.) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο
Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων
Άρθρο ογδοηκοστό τρίτο
Όργανα διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών και Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005
Άρθρο ογδοηκοστό τέταρτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4790/2021
Άρθρο ογδοηκοστό πέμπτο
Ένταξη ειδικευμένων ιατρών ΠΕ σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Άρθρο ογδοηκοστό έκτο
Ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου ΕΣΥ – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο ογδοηκοστό έβδομο
Διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας σε δομές υγείας
Άρθρο ογδοηκοστό όγδοο
Υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του π.δ. 38/2010
Άρθρο ογδοηκοστό ένατο
Αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού – Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
Άρθρο ενενηκοστό
Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων
Άρθρο ενενηκοστό πρώτο
Σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, του Ελληνικού Δημοσίου και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή

Δείτε το ΦΕΚ: