Ν. 4790/2021 ΦΕΚ  (48/31-3-2021 τΑ΄) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλα ζητήματα

Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/31-3-2021 τΑ΄

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 2: Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 3: Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 4: Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 7: Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 15: Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 16: Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 17: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 18: Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο 19: Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 20: Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
Άρθρο 21: Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 23: Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο 24: Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 25: Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διαθαλάσσης ασθενών
Άρθρο 26: Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 27: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για τηναντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 28: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 29: Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 30: Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 31: Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 32: Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο 33: Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο 34: Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 35: Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο 37: Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
Άρθρο 38: Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
Άρθρο 39: Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID – 19 – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020
Άρθρο 40: Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων – Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020
Άρθρο 41: Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων
Άρθρο 42: Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021
Άρθρο 44: Διορισμός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».
Άρθρο 45: Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας.
Άρθρο 46: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 47: Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Άρθρο 48: Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 49: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 50: Διορισμός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018
Άρθρο 51: Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Άρθρο 52: Νομιμοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 53: Νομιμοποίηση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 54: Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
Άρθρο 55: Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο 56: Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
Άρθρο 57: Άδειες ιατρών που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
Άρθρο 58: Αναγνώριση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και πολύπλοκων νοσημάτων
Άρθρο 59: Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων
Άρθρο 60: Οργανωτικά Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 61: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 62: Ρυθμίσεις clawback – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 63: Ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3459/2006