Ν 4753/2020 (ΦΕΚ 227/18-11-2020 τΑ) ΜΕΡΟΣ Η’ Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753/2020
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 44: Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού (ισχύς συμβάσεων επικουρικού προσωπικού)
Άρθρο 45: Μετακίνηση προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)  (Απασχόληση ιατρικού προσωπικού ιδιωτικού τομέα)
Άρθρο 46: Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 47: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο 48: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών