Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/22-10-2020 τΑ΄) Κύρωση τροποποίησης σύμβασης με “Κ.Ι. ΑΛ ΩΝΑΣΗΣ” & “Ωνάσειο Κ.Κ.”, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

Ν. 4737 ΦΕΚ 204/22-10-2020 τΑ΄

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

Ενδεικτικά άρθρα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέµπτο: Μηνιαία αποζηµίωση οικογενειακών ιατρών
Άρθρο έβδοµο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς ΜΗΝ- Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Άρθρο όγδοο: Στελέχωση – Σύνθεση προσωπικού ΜΗΝ
Άρθρο ένατο: Αριθµός χειρουργικών αιθουσών ΜΗΝ
Άρθρο δέκατο: Νοµιµοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008
Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεµπτικά
Άρθρο δέκατο πέµπτο: Όριο φαρµακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συµβεβληµένων και µη συµβεβληµένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο εικοστό: Συµβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθµίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών- Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007
Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκοµείου – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδοµο: Παράταση ρυθµίσεων για τον κορωνοϊο COVID-19 (………….. Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέµπτου της από 10.8.2020 ΠΝΠ (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ως προς την ισχύ των συµβάσεων των οικογενειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 30ή.11.2020, µε τους ίδιους όρους…………..)
Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
Αρθρο τριακοστό: Δηµιουργία Κινητών Οµάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγµάτων βιολογικού υλικού και άµεσης εκτέλεσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισµό κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) «Χαρακτηρισµός ως προβληµατικών και άγονων πόλεων ή κωµοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών»