Ν. 4715 (ΦΕΚ 149/1-8-2020 τΑ) Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις Υπουργείου Υγείας

Ν. 4715 (ΦΕΚ 149/1-8-2020 τΑ)

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.