Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Θέματα ιατρών, Πειθαρχικό δίκαιο, και περί χορήγησης άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος  άδειες λειτουργίας ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

ΦΕΚ 228_2-11-2011, τ. Α΄

ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ Ν. 4025/2011