Νέα εγκύκλιος Υπ. Υγείας σχετική με την παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄)

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ- Ω1ΒΞ465ΦΥΟ-ΑΣ5 – Παράταση προσαρμογής των Ιδ φορέων Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84_01 ΦΕΚ 70 τ.Α