ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.146163 ( ΦΕΚ 1537/8-5-2012 τ.Β΄)
Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.


ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων