Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του Covid-19

Δείτε τις οδηγίες:

Πηγή: Υπ. Υγείας