Καθορισμός κριτηρίων επιλογής & διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης & επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών & οδοντιάτρων ΕΣΥ (ΦΕΚ 320/6-2-2020 τ.Β΄)

Δείτε το ΦΕΚ:

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: