Ισοτιμία Ιατρικής υπογραφής

Περί ισοτιμίας ιατρικής υπογραφής


Ν.3418 (ΦΕΚ Α΄ 287/28-11-2005)”Ιατρική Δεοντολογία
Άρθρο 5

Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις
1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
Επίσης παραθέτουμε εδάφιο μεταγενέστερου Νόμου για το ίδιο θέμα:
«Σύμφωνα με παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ Α΄ 292/24-12-2007 ορίζονται τα εξής: «Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 διαγράφεται».
Το άρθρο 5 του Ν. 3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, όριζε τα εξής:
«Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις.
Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται κατά τους νόμιμους …………………… της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν».
Καταργήθηκε δηλαδή το τελευταίο εδάφιο «τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν» που ουσιαστικά αναιρούσε όλη την προηγούμενη διάταξη.