Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850_2010 (Α’84) ΑΔΑ: 6Γ61465Θ1Ω-44Τ

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850_2010 (Α’84) ΑΔΑ: 6Γ61465Θ1Ω-44Τ

Αφορά σε διαδικασία βεβαιώσεων έλλειψης ή διαθεσιμότητας ειδικών ιατρών εργασίας και σε συναφή θέματα.

Δείτε την εγκύκλιο: Υπουργείο Εργασίας – Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850_2010 (Α’84) ΑΔΑ 6Γ61465Θ1Ω-44Τ