ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ – Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 621/23.02.2018 “Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.”

ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ – Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ