Υπουργείο Εργασίας, Τμήμα Σύνταξης Γήρατος: Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν. 4387/2016

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Υπουργείο Εργασίας Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ΑΔΑ ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58